Skip to content

Företagsvärdering

Oavsett om du funderar på att sälja företag eller köpa företag, ta in en kompanjon eller förvärva en del av ett bolag så bör man skaffa sig en bra uppfattning om verksamhetens värde. Det finns många tillfällen när man har behov av att få en opartisk och professionell företagsvärdering utförd. Vad man bör komma ihåg när det gäller företagsvärdering är att försäljningspris och värde är två helt olika saker.

 
Företagsvärdering - Fundamentalt för en bra affär.

Oavsett om du funderar på att sälja företag eller köpa företag, ta in en kompanjon eller förvärva en del av ett bolag så bör man skaffa sig en bra uppfattning om verksamhetens värde. Det finns många tillfällen när man har behov av att få en opartisk och professionell företagsvärdering utförd. Vad man bör komma ihåg när det gäller företagsvärdering är att försäljningspris och värde är två helt olika saker.

Företagsvärdering och försäljningspris

När man värderar ett företag så gör man en kvalificerad bedömning av företagets värde vid en given tidpunkt. En företagsvärdering bör göras av kunniga oberoende parter som inte är ”tvingade” till att köpa företaget. Avvikelser mellan försäljningspriset vid en överlåtelse och företagets värde efter en företagsvärdering kan bero på köparens synergier, förhandlingsskicklighet eller en konkurrenssituation. Försäljningspriset är resultatet av en förhandling mellan två parter. Värdet på ett företag vid en affärsöverlåtelse är vad någon då faktiskt är beredd att betala för företaget. En väl utförd företagsvärdering inför en försäljning ger en uppskattning av vad någon kan tänkas vilja betala för den värderade verksamheten men det slutliga priset skiljer sig ofta åt. Inte så sällan kan det finnas skäl för en köpare att lägga ett högre bud än värdet från företagsvärderingen. Detta på grund av köparens unika synergieffekter. Det är vanligt att en företagsvärdering tjänar som en form av ”försvar” mot alltför låga skambud vid olika former av överlåtelser.

Det finns olika modeller för hur man kan värdera företag och bolag och några av de mest framträdande är:

1

Substansvärdering

Substansvärdet är skillnaden mellan företagets tillgångar och företagets skulder.

2

Avkastningsvärdering

Avkastningsvärdering utgår från ett genomsnittligt resultat under två till tre år bakåt i tiden och något år framåt i tiden. Metoden används främst om man vill värdera ett företag som gör vinster som baseras på personal, affärsidé, marknad eller något annat som ligger utanför balansräkningen.

3

Marknadsvärdering

Marknadsvärdering innebär att företaget värderas till det pris som marknaden erfarenhetsmässigt är villig att betala för ett liknande företag. Du tittar alltså på hur mycket som har betalats för andra företag i samma bransch, storlek och ort.

4

Likvidationsvärdering

Likvidationsvärde är vad man kan få betalt för tillgångarna om företaget upphör med sin verksamhet. Metoden går ut på att ta reda på vad man skulle få vid en försäljning av alla tillgångar. Värdet på företaget är då det som återstår när alla tillgångar sålts, alla skulder betalats och avvecklingskostnader dragits av.

Företagsmäklare - rörelsens faktiska värde

Ofta när en företagsmäklare som Svenska Bolagstorget ska värdera företag så strävar vi efter få fram rörelsens faktiska värde. För att göra detta behövs, förutom teoretiska kunskaper, även ett stort mått av erfarenhet och viss lokal- och branschkännedom. Det är något som en bra företagsmäklare ska ha eller kunna inhämta. Vi anser att det är omöjligt att mata in siffror i en mall som producerar ett värde och ingen bra företagsmäklare eller företagsförmedlare gör så, utom möjligen för att ha som utgångspunkt vid arbetet med att få fram en bra företagsvärdering. Det behövs en grundlig analys av företagets ekonomi, dess lokalisering, kundbas, konjunktursläget och detaljerade fakta om verksamheten. Sist men långt ifrån minst så behövs en duktig och bra företagsmäklare eller värderingsman med en stor portion sunt förnuft. Det är vad vi på Svenska Bolagstorget tagit fasta på vad gäller värdering av företag.

Metoder för att värdera företag

Vi försöker ständigt utveckla de metoder som vi använder för att värdera företag och verksamheter då detta är nödvändigt eftersom strukturen på verksamheter av olika slag är föränderlig. Om man till exempel tänker sig ett e-handelsbolag eller teknikbolag som har hela eller stora delar av sin verksamhet i digital eller virituell form, hur ska man då värdera de tillgångar som finns och hur stort är värdet på den kunskap och kompetens som finns i företaget? Verksamheten innehåller kanske stora mängder vad vi kallar humankapital och hur skall då detta kunna värderas? Dessa frågor och många fler är vad de lite nyare företagsmodellerna kräver adekvata svar på när man kommer till att att beräkna ett företags värde. Detta är också exempel på frågeställningar som Svenska Bolagstorgets företagsmäklare och värderingsmän kontinuerligt analyserar och utvecklar metoder för.

Kontakta oss redan idag för en föutsättningslös diskussion kring en företagsvärdering!