Företagsvärdering

Grafer visande teknisk analys av värdepapper

Företagsvärdering - Fundamentalt för en bra affär.

Oavsett om du funderar på att sälja företag eller köpa företag, ta in en kompanjon eller förvärva en del av ett bolag så bör man skaffa sig en bra uppfattning om verksamhetens värde. Det finns många tillfällen då man har behov av att få en opartisk och professionell företagsvärdering utförd. Vad man bör komma ihåg när det gäller företagsvärdering är att pris och värde är två helt olika saker. Värdet är en kvalificerad bedömning av ett företags värde vid en given tidpunkt som är utförd av kunniga oberoende parter som inte är tvingade till att köpa företaget. Avvikelser mellan priset vid en överlåtelse och värdet i en utförd värdering av företag kan t.ex. bero på, köparens synergier, förhandlingsskicklighet eller en konkurrenssituation. Priset är resultatet av en förhandling mellan två parter. Värdet på ett företag vid en affärsöverlåtelse är vad någon då faktiskt är beredd att betala för företaget. En utförd företagsvärdering inför eller i samband med t.ex. en försäljning ger en uppskattning av vad någon kan tänkas vilja betala för den värderade verksamheten men det slutliga priset skiljer sig ofta åt. Inte så sällan kan det finnas skäl för en köpare att gå lite högre med sitt bud än vad en värdering kan ha indikerat på grund av för just denne köpare unika synergieffekter. Vanligast är nog att en företagsvärdering oftast tjänar som en form av "försvar" mot alltför låga skambud vid olika former av överlåtelser.


Det finns mer eller mindre vedertagna traditionella modeller för hur man kan värdera företag och några av de mest framträdande är:

 • Substansvärdering
  Substansvärdet är skillnaden mellan företagets tillgångar och företagets skulder.

 • Avkastningsvärdering
  Avkastningsvärdering utgår från ett genomsnittligt resultat under två till tre år bakåt i tiden och något år framåt i tiden. Metoden används främst om man vill värdera ett företag som gör vinster som baseras på personal, affärsidé, marknad eller något annat som ligger utanför balansräkningen.

 • Marknadsvärdering
  Marknadsvärdering innebär att företaget värderas till det pris som marknaden erfarenhetsmässigt är villig att betala för ett liknande företag. Du tittar alltså på hur mycket som har betalats för andra företag i samma bransch, storlek och ort.

 • Likvidationsvärdering
  Likvidationsvärde är vad man kan få betalt för tillgångarna om företaget upphör med sin verksamhet. Metoden går ut på att ta reda på vad man skulle få vid en försäljning av alla tillgångar. Värdet på företaget är då det som återstår när alla tillgångar sålts, alla skulder betalats och avvecklingskostnader dragits av.

Dessa modeller ger dock bara en liten del av verkligheten och skiljer sig ofta markant åt när det kommer till rörelsens egentliga värde och de har tydliga syften som ofta rimmar ganska illa med varandra. De ger därmed inte en fullständigt korrekt bild av vad företaget faktiskt kan vara värt. Man kan på sätt och viss jämföra det med taxeringsvärde på en fastighet som ju kan vara helt annat än vad fastigheten säljs för eller anses vara värd på en marknad.

Ofta när en företagsförmedling som Svenska Bolagstorget ska värdera företag så strävar vi efter få fram rörelsens faktiska värde i det sammanhang som efterfrågats. För att göra detta behövs, förutom teoretiska kunskaper, även ett stort mått erfarenhet och viss lokal- och branschkännedom, något vi menar att en bra företagsmäklare ska ha eller kunna inhämta. Vi anser att det är omöjligt att mata in siffror i en mall som producerar ett värde och ingen bra företagsmäklare eller företagsförmedlare gör så utom möjligen för att ha som utgångspunkt vid arbetet med att få fram en bra företagsvärdering. Det behövs en grundlig analys av företagets ekonomiska redovisning, dess lokalisering, kundbas, detaljerade fakta och information om verksamheten m.m., vid sidan av nyckeltal, allmän såväl som branschspecifik konjunktur samt sist men långt ifrån minst, en duktig och bra företagsmäklare eller värderingsman med en stor portion sunt förnuft. Det är vad vi på Svenska Bolagstorget tagit fasta på vad gäller värdering av företag.

Vi försöker ständigt också utveckla de metoder som vi använder för att värdera företag och verksamheter då detta är nödvändigt eftersom strukturen på verksamheter av olika slag är föränderlig. Om man till exempel tänker sig ett e-handelsbolag eller teknikbolag som har hela eller stora delar av sin verksamhet i digital eller virituell form, hur ska man då värdera de tillgångar som finns och hur stort är värdet på den kunskap och kompetens som finns i företaget? Verksamheten innehåller kanske stora mängder vad vi kallar humankapital och hur skall då detta kunna värderas? Dessa frågor och många fler är vad de lite nyare företagsmodellerna kräver adekvata svar på när man kommer till att att beräkna ett företags värde. Detta är också exempel på frågeställningar som Svenska Bolagstorgets företagsmäklare och värderingsmän kontinuerligt analyserar och utvecklar metoder för. 

 

Kontakta oss redan idag för en föutsättningslös diskussion kring en företagsvärdering!

 

Informations & Kontaktformulär

Här kan du fylla i ett kontaktformulär och ange vilka tjänster eller annan information du är intresserad av. Vill du köpa eller sälja en verksamhet, ett företag eller del därav så besök gärna våra sidor för detta ändamål, via länkarna nedan. Där kan du se de aktuella objekten listade.

Jag vill köpa ett företag eller verksamhet
Jag vill sälja ett företag eller en verksamhet.

I annat falll fyll i de fält som finns i formuläret så kontaktar vi dig för vidare diskussion. Du kan annars även skicka e-post till 

Dina uppgifter
Uppdragsgivare
Address
Intressen & Önskemål

© 2019 Svenska Bolagstorget (Svenska B & F Torget AB) and SEDAB. All Rights Reserved.

Login